ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ (എം കെ കെ നായർ)

Category: KALA POORNNA
Rs. 360

ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും കുറേ സാധനങ്ങൾ നിർമിച്ചു വിട്ടാൽ മാത്രം പോരെന്നും ആ ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ആഹ്ലാദകരമാക്കുയും വേണെമെന്നും ചിന്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കഥ.

Now Loading