ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (ഡോ. എം. ഷാജഹാൻ)

Category: KALA POORNNA
Rs. 60

സമകാല സംസ്കാരത്തെയും സമൂഹമനസിനെയും വരുംതലമുറകൾക്കായി സത്യസന്ധതയുടെ ചെപ്പിലടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക സാഹിത്യകാരന്റെ ധർമ്മമാണ്. ചരിത്രപരമായ ഈ ദൗത്യം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു നിർവഹിക്കുകയാണ് ഡോ.എം.ഷാജഹാൻ.

Now Loading